Khởi Nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn “khát” vốn

Bên cạnh ý tưởng, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp cần có nhiều điều kiện quan trọng về nhân sự, chiến lược và về vốn. Hiện nay, môi trường sản xuất kinh doanh của Việt Nam khá thuận lợi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng nhiều, là những điều kiện để…

Continue Reading